top of page

Първо издание на Форум Права

12-ти март 2022

The right to a healthy planet | Danita Zarichinova
16:37

The right to a healthy planet | Danita Zarichinova

Danita has a Bachelors degree in Economics and a Masters degree in Ecology. Since 2014 she is part of the "Zero Waste" team at one of the oldest conservation organisation in Bulgaria - "Za Zemiata". She is motivated by the fact that every problem connected to waste has a workable solution. In her day to day work, she aims to achieve an informed and educated society, minimising overconsumption and maximising the efficiency of institutions and social enterprise. Often, she helps local communities that are fighting against polluting industries and for their right to a clean environment. Danita shares Za Zemiata's mission - eliminating the exploitation of people and the environment, achieving equality through an environmentally friendly life on this planet. Правото на чиста околна среда | Данита Заричинова Данита е бакалавър по Икономика и магистър по Екология. От 2014 г. е част от екип "Нулеви отпадъци” в екологично сдружение "За Земята" - една от най-старите природозащитни организации в България. Мотивира я фактът, че за всеки проблем, свързан с отпадъците, има решения. Ежедневната цел за нея е информирано и образовано общество с активен и осъзнат избор, без свръхпотребление, с работещи институции и отговорен бизнес. Често в работата си помага на местни общности, които се борят срещу замърсващи индустрии и за правото си на живот в чиста околна среда. Мисията на За Земята е и лична за Данита: "създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на планетата, който изключва експлоатацията на хора и природа."
I have the right to show my strength | Olga Mineva and Sara Alsbey
20:51

I have the right to show my strength | Olga Mineva and Sara Alsbey

Olga is a Psychologist and Organisational consultant with academic degrees from the University in Heidelberg, Germany and the University of London, United Kingdom. Olga has over 10 years of experience in supporting different social causes, as well as the business with her expertise. A passionate Women’s’ Rights Advocate dedicated to women empowerment and the fight against violence, Olga is the founder of Emprove Foundation. The organisation’s mission is to shift the societal mindset and increase the available support towards women and girls, who have experienced violence. For these actions, Olga is awarded “Advocate of the Year” by the Bulgarian Helsinki Committee. Together with her team, she launched the early prevention campaign Early Bird (#РаноБудна) and the first of its kind community of Women Survivors (#ЖенитеSurvivors). Sarah Alsbеy is the mother of a 3-year-old boy. She is one of the #WomenSurvivors* and part of the Foundation Emprove team as a speaker, mentor and author. Sarah is passionate about healthy living and nutrition and she works in the field of Organic Food. She is interested in spiritual growth and practices. She teaches The Art of Living breathing techniques courses and she is a yoga instructor. In 2020 Sarah started her own blog in order to share the lessons learnt and the wisdom gained from her experience, convinced that the topic of toxic relationships needs to gain more visibility. More about her blog you can find here: https://sarahalsbey.com/ *The first-of-its-kind community of women who have successfully exited toxic relationships, who are using their strength to help other women and our society to fight violence. Имам право да покажа своята сила | Олга Минева и Сара Алсбей Олга Минева е организационен психолог, с научни степени от университета в Хайделберг, Германия и от University of London, Великобритания. Олга посвещава последните над 10 години на това да подкрепя като психолог и консултант организации и в бизнеса, и в неправителствения сектор. Отдадена на каузата за овластяване на жените и на борбата с домашното насилие, Олга е основател на Фондация EMPROVE (ЕМПРУУВ). Организацията се стреми да повлиява обществената подкрепа и нагласи, насочени към жени и момичета, преживели насилие, а създателката ѝ е отличена с наградата „Застъпник на годината“ на Български Хелзински Комитет. Олга и екипът ѝ стоят зад кампанията за ранна превенция #РаноБудна и първата по рода си общност #ЖенитеSurvivors Сара Алсбей е майка на 3-годишно момченце. Една от #ЖенитеSurvivors*. Част от екипа на Фондация Emprove като лектор, ментор и автор. Запалена по здравословния начин на живот и хранене, работи в сферата на Био храните. Интересува се от духовно израстване и духовни практики. Преподава Курсове с дихателни техники и медитация на “Изкуството да живееш” и е йога инструктор. Убедена, че темата за токсичните връзки трябва да придобие гласност, през 2020г. тя започва и свой блог, в който споделя уроците и преживяванията си: https://sarahalsbey.com/ през погледа и мъдростта натрупани от преживяното. *Първа по рода си общност на жени, успешно излезли от токсични взаимоотношения, които със силата си помагат на други жени и на цялото ни общество в борбата с насилието.
Children rights in Bulgaria | Maria Brestnichka
17:33

Children rights in Bulgaria | Maria Brestnichka

Maria Brestnichka is the Development Director of the National Network for Children - the largest network of civil society organizations working with and for children in Bulgaria. She has over 13 years of experience in coordination and advocacy for children's rights. She works with over 130 member organizations that fight every day for more children to be able to go to school, receive health care, and be protected from violence and abuse. Maria believes that guaranteeing children's rights requires an understanding that children are people and clear and specific responsibilities for decision makers. Maria has extensive experience in strategic planning, monitoring and evaluation of organizational programs. She has authored and edited reports and analyses related to policies for children and families. She is an activist in the National Citizens' Initiative “For a Real Children's Hospital”, which fights for the creation of a modern, high-tech National Children's Hospital. Maria holds a BA in Psychology and an MA in Sociology with a specialization in European Social Policy and Social Work. She has a PhD in Sociology with a dissertation on "Assessing attitudes towards corporal punishment". She teaches courses at the Department of Economic Sociology at the UNWE. Правата на детето в България | Мария Брестничка Мария Брестничка е директор „Развитие“ на Национална мрежа за децата – най-голямата мрежа на граждански организации, работещи с и за деца в България. Има над 13 години опит в координацията и застъпничеството за правата на детето. Работи с над 130 организации членове, които всеки ден се борят за това повече деца да могат да ходят на училище, да получават здравни грижи, да бъдат защитени от насилие и злоупотреба. Вярва, че за гарантирането на правата на децата са необходими разбирането, че децата са хора и ясни и конкретни отговорности на вземащите решения. Мария е има дългогодишен опит в стратегическото планиране, мониторинг и оценка на организационни програми. Автор и редактор е на доклади и анализи, свързани с политиките за децата и семействата. Активист е в Националната гражданска инициатива „За истинска детска болница“, която се бори за създаването на модерна, високотехнологична Национална детска болница. Мария е бакалавър по психология и магистър по социология със специализация Европейска социална политика и социална работа. Има докторска степен по социология с дисертация на тема „Оценка на нагласите към телесното наказание“. Води курсове в катедра „Икономическа социология“ в УНСС.
Queer, Migrant & Eastern European | Marzena Zukowska
24:28

Queer, Migrant & Eastern European | Marzena Zukowska

Marzena Zukowska (they/she) is a London-based organiser, communications strategist, and co-founder of Polish Migrants Organise for Change (POMOC). For a decade, she has developed narrative and organizing strategies for leading social and political movements in the US, UK and Europe. She was the Media Relations Director for National Domestic Workers Alliance, where she used pop culture and storytelling to build leadership and political empowerment among domestic workers. Marzena is a frequent contributor to and active Board Member of Red Pepper magazine, as well as trustee of Migrants Organise. Her work has been published in two anthologies -- Queer Activism After Marriage Equality (Routledge) and Asylum for Sale: Profit and Protest in the Migration Industry (PM Press) -- and her first co-edited volume Framing New Worlds is scheduled for publication in 2022. In March 2021, Marzena co-authored Brave New World, a report on the field of pop culture for social change in the UK. She co-leads the Radical Communicators Network, an international community of praxis for social justice communicators. Marzena is a queer, nonbinary Polish immigrant who was born in Białystok, Poland and grew up undocumented in Chicago, United States. Как да изградим солидарност | Маржена Зуковска Маржена Зуковска, базирана в Лондон, е организатор, комуникационен стратег и съосновател на полската организация на мигрантите за промяна (POMOC). В продължение на десетилетие тя е разработила наративни и организационни стратегии за водещи социални и политически движения в САЩ, Великобритания и Европа. Била е директор за връзки с медиите в Националния алианс на домашните работници (САЩ), където използва поп културата и разказването на истории, за да изгради лидерство и политическо овластяване сред домашните работници. Маржена е чест сътрудник и активен член на борда на списание Red Pepper, както и попечител на Migrants Organise. Нейната работа е публикувана в две антологии - Queer Activism After Marriage Equality (Routledge) и Asylum for Sale: Печалба и протест в миграционната индустрия (PM Press) - и първият й съвместно редактиран том Framing New Worlds е планиран за публикуване през 2022 г. През март 2021 г. Маржена е съавтор на Brave New World, доклад в областта на поп културата за социална промяна във Великобритания. Тя е съпредседател на Radical Communicators Network, международна общност за комуникатори на социалната справедливост. Маржена е куиър, небинарен полски имигрант, който е роден в Бялисток, Полша и е израснал без документи в Чикаго, САЩ.
Being Deaf in Bulgaria | Ashod Derandonian and Alexander Ivanov
10:25

Being Deaf in Bulgaria | Ashod Derandonian and Alexander Ivanov

Ashod Derandonian is one of the most recognizable and active faces among the deaf community in Bulgaria. He is the founder and executive director of the Listen Up Foundation. The organization advocates, mentors and implements effective policies for the full inclusion of deaf people in Bulgaria by creating an environment for innovative educational and social services. One of its proudest achievements is its proactive participation in a working group drafting and passing the Bulgarian Sign Language Act. His mission has always been closely tied to the deaf community in our country. His knowledge of the issues facing the community in our country makes him one of the few deaf expert leaders. With the passing of the Bulgarian Sign Language Act, the country has taken only a small step towards inclusion of the deaf in socio-economic life. A number of statutory documents are yet to be drafted to link the Act with the deaf people and this process cannot happen without the participation of awake citizens like Asho. "Nothing for us without us" has become the community's motto and Ashod has been one of the most vocal ambassadors for the cause of leadership for sign language speakers in a number of processes related to ensuring their equality. Alexander Ivanov is the co-founder of MOGA - Youth Organization of Deaf Activists with the clear mission of empowering deaf youth to assert their right to communication, education and a fulfilling life through sign language. Together with their partners at "Listen Up" Foundation and Fondation "Mutual", they work to create effective training programs to empower the deaf community. Alexander has been one of the most prominent advocates through participation in a number of working groups for the passage of the Bulgarian Sign Language Act, which is effective since January 21, 2021. He was one of the first deaf professionals to participate in an exchange program with Gallaudet University, The US - the only university in the world to teach sign and written verbal language. Alexander is one of the key trainers at the European Union of Deaf Youth (EUDY). Alexander is a trainer at the Really Sign Language Academy and a member of the board and the Listen Foundation. Какво е да си глух човек в България | Ашод Дерандонян и Александър Иванов Ашод Дерандонян е едно от най-разпознаваемите и активни лица сред глухата общност в България. Той е основател и изпълнителен директор на фондация „Заслушай се“. Организацията се занимава със застъпничество, менторство за прилагане на ефективни политики за пълноценно включване на глухите хора в България чрез създаване на среда за иновативни образователни и социални услуги. Едно от най-сериозните постижения, с които се гордеем е неговото проактивно участие в работна група изготвянето и приемането на Закона за българския жестов език. Неговата мисия винаги е била тясно свързана с глухата общност у нас. Познанията му върху проблемите на общността у нас го правят един от малкото глухи лидери-експерти. С приемането на Закона за българския жестов език страната направи само малка стъпка към приобщаване на глухите в социално-икономическия живот. Предстои да се изготвят редица нормативни документи, които да свържат Закона с глухите хора и този процес не може да стане без участие на будни граждани като Ашо. „Нищо за нас без нас“ се превърна в девиз на общността, а Ашод е един от най-ярките посланици на каузата за водачеството на носителите на жестов език в редица процеси, свързани с осигуряването на равнопоставеността им. Александър Иванов е съ-основател на МОГА – Младежка организация на глухите активисти с ясната мисия на овластяване на глухите младежи да отстояват правото си на общуване, образование и пълноценен живот чрез своя присъщ език, жестовия. Съвместно с партньорите си от фондация „Заслушай се“ и фондация „Взаимно“ работят за създаването на ефективни обучителни програми за овластяване на глухата общност. Александър е един от най-изявените застъпници чрез участието в редица работни групи за приемането на Закона за българския жестов език, който е факт от 21 януари 2021 г. Един от първите глухи специалисти, участвали в програма за обмен с университета Gallaudet, единствения в света университет, в който се преподава на жестов и писмен словесен език. Александър е един от ключовите обучители към Европейския съюз на глухите младежи (EUDY). Александър е обучител към Академия „Наистина жестов език“ и член на управителния съвет и на фондация „Заслушай се“.
The 40 year pandemic - living with HIV in Bulgaria ​| Alexander Milanov
15:20

The 40 year pandemic - living with HIV in Bulgaria ​| Alexander Milanov

Alexander Milanov is a clinical social worker. He works with patients and their relatives in one of the largest networks of private hospitals in Bulgaria. His clinical focus is related to the psychosocial care of patients with oncological, hematological diseases, those who are subject to resuscitation care, etc. Since 2016 he has been actively supporting the activities of the sexual health center CheckPoint Sofia, where he works on cases of people living with HIV, leads groups for sharing experiences with people living with HIV, etc. For many years she has contributed to the protection of children's rights, including those deprived of parental care and placed in foster care. Една пандемия на 40 години: Животът с ХИВ | Александър Миланов Александър Миланов е клиничен социален работник. Работи с пациенти и техните близки в една от най-големите мрежи от частни лечебни заведения в България. Клиничният му фокус е свързан с психосоциалната грижа за пациенти с онкологични, хематологични заболявания, такива които са обект на реанимационни грижи и др. От 2016 г. подкрепя активно дейността на центъра за сексуално здраве CheckPoint София, където работи по случаи на живеещи с ХИВ, води групи за споделяне на опит с живеещи с ХИВ и др. От дълги години има принос в областта на защитата на правата на децата, включително на лишените от родителски грижи и настанени в приемна грижа.
bottom of page