top of page
  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
Text_White_Eng_2x-8.png
Hand_Pink_2x-8.png

THE SECOND EDITION OF SOFIA HUMAN RIGHTS FORUM TOOK PLACE ON

MARCH 11th 2023

AT THE FRENCH INSTITUE IN SOFIA, BULGARIA

About & Subscribe
Asset 2_2x-8.png

КАКВО Е ФОРУМ ПРАВА?

Форум Права е събитие, създадено от Действие, което има за цел да събере най-ангажиращите правозащитници, за да споделят личните си истории и мечтите си за човечеството.

затвърждава демокрацията и правовата държава

разширява перспектива за бъдеще, в което равноправието е приоритет

засилва гласа на защитниците на правата на човека

е платформа за свързване между заинтересовани страни

създава чувствителност 

за най-актуалните теми в обществото

The right to a healthy planet | Danita Zarichinova
16:37

The right to a healthy planet | Danita Zarichinova

Danita has a Bachelors degree in Economics and a Masters degree in Ecology. Since 2014 she is part of the "Zero Waste" team at one of the oldest conservation organisation in Bulgaria - "Za Zemiata". She is motivated by the fact that every problem connected to waste has a workable solution. In her day to day work, she aims to achieve an informed and educated society, minimising overconsumption and maximising the efficiency of institutions and social enterprise. Often, she helps local communities that are fighting against polluting industries and for their right to a clean environment. Danita shares Za Zemiata's mission - eliminating the exploitation of people and the environment, achieving equality through an environmentally friendly life on this planet. Правото на чиста околна среда | Данита Заричинова Данита е бакалавър по Икономика и магистър по Екология. От 2014 г. е част от екип "Нулеви отпадъци” в екологично сдружение "За Земята" - една от най-старите природозащитни организации в България. Мотивира я фактът, че за всеки проблем, свързан с отпадъците, има решения. Ежедневната цел за нея е информирано и образовано общество с активен и осъзнат избор, без свръхпотребление, с работещи институции и отговорен бизнес. Често в работата си помага на местни общности, които се борят срещу замърсващи индустрии и за правото си на живот в чиста околна среда. Мисията на За Земята е и лична за Данита: "създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на планетата, който изключва експлоатацията на хора и природа."
The 40 year pandemic - living with HIV in Bulgaria ​| Alexander Milanov
15:20

The 40 year pandemic - living with HIV in Bulgaria ​| Alexander Milanov

Alexander Milanov is a clinical social worker. He works with patients and their relatives in one of the largest networks of private hospitals in Bulgaria. His clinical focus is related to the psychosocial care of patients with oncological, hematological diseases, those who are subject to resuscitation care, etc. Since 2016 he has been actively supporting the activities of the sexual health center CheckPoint Sofia, where he works on cases of people living with HIV, leads groups for sharing experiences with people living with HIV, etc. For many years she has contributed to the protection of children's rights, including those deprived of parental care and placed in foster care. Една пандемия на 40 години: Животът с ХИВ | Александър Миланов Александър Миланов е клиничен социален работник. Работи с пациенти и техните близки в една от най-големите мрежи от частни лечебни заведения в България. Клиничният му фокус е свързан с психосоциалната грижа за пациенти с онкологични, хематологични заболявания, такива които са обект на реанимационни грижи и др. От 2016 г. подкрепя активно дейността на центъра за сексуално здраве CheckPoint София, където работи по случаи на живеещи с ХИВ, води групи за споделяне на опит с живеещи с ХИВ и др. От дълги години има принос в областта на защитата на правата на децата, включително на лишените от родителски грижи и настанени в приемна грижа.
Children rights in Bulgaria | Maria Brestnichka
17:33

Children rights in Bulgaria | Maria Brestnichka

Maria Brestnichka is the Development Director of the National Network for Children - the largest network of civil society organizations working with and for children in Bulgaria. She has over 13 years of experience in coordination and advocacy for children's rights. She works with over 130 member organizations that fight every day for more children to be able to go to school, receive health care, and be protected from violence and abuse. Maria believes that guaranteeing children's rights requires an understanding that children are people and clear and specific responsibilities for decision makers. Maria has extensive experience in strategic planning, monitoring and evaluation of organizational programs. She has authored and edited reports and analyses related to policies for children and families. She is an activist in the National Citizens' Initiative “For a Real Children's Hospital”, which fights for the creation of a modern, high-tech National Children's Hospital. Maria holds a BA in Psychology and an MA in Sociology with a specialization in European Social Policy and Social Work. She has a PhD in Sociology with a dissertation on "Assessing attitudes towards corporal punishment". She teaches courses at the Department of Economic Sociology at the UNWE. Правата на детето в България | Мария Брестничка Мария Брестничка е директор „Развитие“ на Национална мрежа за децата – най-голямата мрежа на граждански организации, работещи с и за деца в България. Има над 13 години опит в координацията и застъпничеството за правата на детето. Работи с над 130 организации членове, които всеки ден се борят за това повече деца да могат да ходят на училище, да получават здравни грижи, да бъдат защитени от насилие и злоупотреба. Вярва, че за гарантирането на правата на децата са необходими разбирането, че децата са хора и ясни и конкретни отговорности на вземащите решения. Мария е има дългогодишен опит в стратегическото планиране, мониторинг и оценка на организационни програми. Автор и редактор е на доклади и анализи, свързани с политиките за децата и семействата. Активист е в Националната гражданска инициатива „За истинска детска болница“, която се бори за създаването на модерна, високотехнологична Национална детска болница. Мария е бакалавър по психология и магистър по социология със специализация Европейска социална политика и социална работа. Има докторска степен по социология с дисертация на тема „Оценка на нагласите към телесното наказание“. Води курсове в катедра „Икономическа социология“ в УНСС.
Invisible Others: Being Roma in Bulgaria | Ognyan Isaev
27:11

Invisible Others: Being Roma in Bulgaria | Ognyan Isaev

Ognyan has knowledge and experience in planning, implementing and monitoring projects/programmes with a focus on inclusive and intercultural education. His long experience is complemented by expertise focused on empowering oppressed communities, community development and organizing. In recent years, Ognian has led research aimed at promoting professional debate, ethics and professional norms among mainstream media. He is also experienced in leading trainings on cultural dimensions, human rights, discrimination, communication, negotiation and advocacy. He has published in a number of Bulgarian and foreign publications on topics related to equal opportunities, social justice and the challenges faced by the Roma community in Bulgaria. Prior to joining TSA, Ognian worked as a National Facilitator for Bulgaria at the Roma Education Fund - Budapest, where he was responsible for the Bulgarian portfolio in the Foundation's grants program. The scope of his work and expertise includes: access to quality education, educational desegregation, early childhood development, institutional partnerships, resource identification and recruitment, policy analysis and advocacy, project management, community outreach, etc. Ognyan has a Bachelor's degree in Journalism from Shumen University "Bishop Konstantin Preslavski", and a Master's degree in Psychology from Veliko Tarnovo University "St. Sv. Cyril and Methodius. She is also a member of the Alumni Network of the Bulgarian School of Politics "Dimitry Panitza". Системното потисничество на ромите | Огнян Исаев Огнян има познания и опит в планирането, изпълнението и мониторинга на проекти/програми с фокус върху приобщаващото и интеркултурното образование. Дългогодишният му опит се допълва от експертиза, насочена към овластяване на потиснати общности, общностн развитие и организиране. През последните години Огнян ръководи проучвания насочени към насърчаване на професионалния дебат, етични и професионални норми сред водещи медии. Той има опит и във воденето на обучения по теми: културни измерения, права на човека, дискриминация, комуникация, преговори и застъпничество. Има публикации в редица български и чужди издания по теми свързани с равните възможности, социална справедливост и предизвикателствата, пред които е изправена ромската общност в България. Преди да се присъедини към ТСА, Огнян работи като Национален фасилитатор за България в Ромски образователен фонд – Будапеща, където отговаря за българското портфолио в грантовата програма на фондацията. Обхватът на неговата работа и експертиза включват: достъп до качествено образование, образователна десегрегация, ранно детско развитие, институционални партньорства, идентифициране и набиране ресурси, анализ на политики и застъпничество, управление на проекти, общностна работа и др. Огнян има бакалавърска степен по „Журналистика“ от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, и магистърска степен по „Психология“ от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Член е и на Алумни мрежата на Българско училище за политика „Димитър Паница“.
Bulgaria’s child hostage | Denitsa Lyubenova
15:56