top of page
  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
Text_White_Eng_2x-8.png
Hand_Pink_2x-8.png

THE SECOND EDITION OF SOFIA HUMAN RIGHTS FORUM TOOK PLACE ON

MARCH 11th 2023

AT THE FRENCH INSTITUE IN SOFIA, BULGARIA

About & Subscribe
Asset 2_2x-8.png

КАКВО Е ФОРУМ ПРАВА?

Форум Права е събитие, създадено от Действие, което има за цел да събере най-ангажиращите правозащитници, за да споделят личните си истории и мечтите си за човечеството.

затвърждава демокрацията и правовата държава

разширява перспектива за бъдеще, в което равноправието е приоритет

засилва гласа на защитниците на правата на човека

е платформа за свързване между заинтересовани страни

създава чувствителност 

за най-актуалните теми в обществото

"Statelessness" Anna Velikova and Kalina Slavova
21:11

"Statelessness" Anna Velikova and Kalina Slavova

Anna Velikova has been an information expert at the Foundation for Access to Rights since 2022. Her interest in human rights was awakened after participating in several PHAR trainings - Defend and Action Research. After these, Anna realized that human rights was something she would like to do and became an intern at the Access to Rights Foundation. With the start of the full-scale war in Ukraine, she is part of the team and has been actively helping Ukrainian refugees for almost a year. She created a Telegram channel, aimed directly at the Ukrainian community, as well managing the platform - migrantlife.bg. Being a Ukrainian native speaker, Anna volunteered to translate part of the content of the educational platform created within the KIDS4ALL project. ​ Anna Velikova holds a bachelor's degree in "International Relations" from Sofia University, and is currently pursuing a double master's degree in EU Law at the University of Nancy and Sofia University. In addition, a huge part of her activity is voluntary initiatives, which she implements together with the Multi-Cult collective, for which she is the winner of the national award "Volunteer of the Year 2022". Kalina Slavova has been working at the Foundation for Access to Rights for more than a year and is an alumni of the organization from the ActionR training. She is a legal assistant to the PHAR lawyers in Sofia a researcher on the COMP4SEE project, which examines alternative methods for the legal reception and integration of refugees, as well as a translator of educational materials for the KIDS4ALLL project. Outside of PHAR, she is a student at Sofia University, majoring in law. She participates in the Circle of International Public Law at Sofia University and chairs the club of the Bulgarian Youth Red Cross. She is also one of the contestants in the Sofia University team in the All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court competition, organized by the University of Ljubljana, Slovenia, where the Bulgarian team took second place.
The right to a healthy planet | Danita Zarichinova
16:37

The right to a healthy planet | Danita Zarichinova

Danita has a Bachelors degree in Economics and a Masters degree in Ecology. Since 2014 she is part of the "Zero Waste" team at one of the oldest conservation organisation in Bulgaria - "Za Zemiata". She is motivated by the fact that every problem connected to waste has a workable solution. In her day to day work, she aims to achieve an informed and educated society, minimising overconsumption and maximising the efficiency of institutions and social enterprise. Often, she helps local communities that are fighting against polluting industries and for their right to a clean environment. Danita shares Za Zemiata's mission - eliminating the exploitation of people and the environment, achieving equality through an environmentally friendly life on this planet. Правото на чиста околна среда | Данита Заричинова Данита е бакалавър по Икономика и магистър по Екология. От 2014 г. е част от екип "Нулеви отпадъци” в екологично сдружение "За Земята" - една от най-старите природозащитни организации в България. Мотивира я фактът, че за всеки проблем, свързан с отпадъците, има решения. Ежедневната цел за нея е информирано и образовано общество с активен и осъзнат избор, без свръхпотребление, с работещи институции и отговорен бизнес. Често в работата си помага на местни общности, които се борят срещу замърсващи индустрии и за правото си на живот в чиста околна среда. Мисията на За Земята е и лична за Данита: "създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на планетата, който изключва експлоатацията на хора и природа."
The 40 year pandemic - living with HIV in Bulgaria ​| Alexander Milanov
15:20

The 40 year pandemic - living with HIV in Bulgaria ​| Alexander Milanov

Alexander Milanov is a clinical social worker. He works with patients and their relatives in one of the largest networks of private hospitals in Bulgaria. His clinical focus is related to the psychosocial care of patients with oncological, hematological diseases, those who are subject to resuscitation care, etc. Since 2016 he has been actively supporting the activities of the sexual health center CheckPoint Sofia, where he works on cases of people living with HIV, leads groups for sharing experiences with people living with HIV, etc. For many years she has contributed to the protection of children's rights, including those deprived of parental care and placed in foster care. Една пандемия на 40 години: Животът с ХИВ | Александър Миланов Александър Миланов е клиничен социален работник. Работи с пациенти и техните близки в една от най-големите мрежи от частни лечебни заведения в България. Клиничният му фокус е свързан с психосоциалната грижа за пациенти с онкологични, хематологични заболявания, такива които са обект на реанимационни грижи и др. От 2016 г. подкрепя активно дейността на центъра за сексуално здраве CheckPoint София, където работи по случаи на живеещи с ХИВ, води групи за споделяне на опит с живеещи с ХИВ и др. От дълги години има принос в областта на защитата на правата на децата, включително на лишените от родителски грижи и настанени в приемна грижа.
Children rights in Bulgaria | Maria Brestnichka
17:33

Children rights in Bulgaria | Maria Brestnichka

Maria Brestnichka is the Development Director of the National Network for Children - the largest network of civil society organizations working with and for children in Bulgaria. She has over 13 years of experience in coordination and advocacy for children's rights. She works with over 130 member organizations that fight every day for more children to be able to go to school, receive health care, and be protected from violence and abuse. Maria believes that guaranteeing children's rights requires an understanding that children are people and clear and specific responsibilities for decision makers. Maria has extensive experience in strategic planning, monitoring and evaluation of organizational programs. She has authored and edited reports and analyses related to policies for children and families. She is an activist in the National Citizens' Initiative “For a Real Children's Hospital”, which fights for the creation of a modern, high-tech National Children's Hospital. Maria holds a BA in Psychology and an MA in Sociology with a specialization in European Social Policy and Social Work. She has a PhD in Sociology with a dissertation on "Assessing attitudes towards corporal punishment". She teaches courses at the Department of Economic Sociology at the UNWE. Правата на детето в България | Мария Брестничка Мария Брестничка е директор „Развитие“ на Национална мрежа за децата – най-голямата мрежа на граждански организации, работещи с и за деца в България. Има над 13 години опит в координацията и застъпничеството за правата на детето. Работи с над 130 организации членове, които всеки ден се борят за това повече деца да могат да ходят на училище, да получават здравни грижи, да бъдат защитени от насилие и злоупотреба. Вярва, че за гарантирането на правата на децата са необходими разбирането, че децата са хора и ясни и конкретни отговорности на вземащите решения. Мария е има дългогодишен опит в стратегическото планиране, мониторинг и оценка на организационни програми. Автор и редактор е на доклади и анализи, свързани с политиките за децата и семействата. Активист е в Националната гражданска инициатива „За истинска детска болница“, която се бори за създаването на модерна, високотехнологична Национална детска болница. Мария е бакалавър по психология и магистър по социология със специализация Европейска социална политика и социална работа. Има докторска степен по социология с дисертация на тема „Оценка на нагласите към телесното наказание“. Води курсове в катедра „Икономическа социология“ в УНСС.
Invisible Others: Being Roma in Bulgaria | Ognyan Isaev
27:11

Invisible Others: Being Roma in Bulgaria | Ognyan Isaev

Ognyan has knowledge and experience in planning, implementing and monitoring projects/programmes with a focus on inclusive and intercultural education. His long experience is complemented by expertise focused on empowering oppressed communities, community development and organizing. In recent years, Ognian has led research aimed at promoting professional debate, ethics and professional norms among mainstream media. He is also experienced in leading trainings on cultural dimensions, human rights, discrimination, communication, negotiation and advocacy. He has published in a number of Bulgarian and foreign publications on topics related to equal opportunities, social justice and the challenges faced by the Roma community in Bulgaria. Prior to joining TSA, Ognian worked as a National Facilitator for Bulgaria at the Roma Education Fund - Budapest, where he was responsible for the Bulgarian portfolio in the Foundation's grants program. The scope of his work and expertise includes: access to quality education, educational desegregation, early childhood development, institutional partnerships, resource identification and recruitment, policy analysis and advocacy, project management, community outreach, etc. Ognyan has a Bachelor's degree in Journalism from Shumen University "Bishop Konstantin Preslavski", and a Master's degree in Psychology from Veliko Tarnovo University "St. Sv. Cyril and Methodius. She is also a member of the Alumni Network of the Bulgarian School of Politics "Dimitry Panitza". Системното потисничество на ромите | Огнян Исаев Огнян има познания и опит в планирането, изпълнението и мониторинга на проекти/програми с фокус върху приобщаващото и интеркултурното образование. Дългогодишният му опит се допълва от експертиза, насочена към овластяване на потиснати общности, общностн развитие и организиране. През последните години Огнян ръководи проучвания насочени към насърчаване на професионалния дебат, етични и професионални норми сред водещи медии. Той има опит и във воденето на обучения по теми: културни измерения, права на човека, дискриминация, комуникация, преговори и застъпничество. Има публикации в редица български и чужди издания по теми свързани с равните възможности, социална справедливост и предизвикателствата, пред които е изправена ромската общност в България. Преди да се присъедини към ТСА, Огнян работи като Национален фасилитатор за България в Ромски образователен фонд – Будапеща, където отговаря за българското портфолио в грантовата програма на фондацията. Обхватът на неговата работа и експертиза включват: достъп до качествено образование, образователна десегрегация, ранно детско развитие, институционални партньорства, идентифициране и набиране ресурси, анализ на политики и застъпничество, управление на проекти, общностна работа и др. Огнян има бакалавърска степен по „Журналистика“ от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, и магистърска степен по „Психология“ от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Член е и на Алумни мрежата на Българско училище за политика „Димитър Паница“.
Bulgaria’s child hostage | Denitsa Lyubenova
15:56

Bulgaria’s child hostage | Denitsa Lyubenova

Denitsa is a lawyer and human rights defender. She graduated in Law from the University of National and World Economy and specialized in International Public Law at the University of Utrecht, the Netherlands. Denitsa has many years of experience and proven expertise in LGBTI people cases for recognition of marriage concluded abroad, recognition of birth certificates of children of same-sex couples born abroad, cases for change of civil sex and other cases for protection of LGBTI rights. people. Denitsa is suing the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union. The most recent case that Denitsa is conducting together with Deystvie concerns the issuance of a Bulgarian birth certificate and citizenship to a child born into a same-sex family, which is heard by the highest instance - Grand Chamber of the Court of Justice (C-490/20). Как едно дете стана заложник на българската администрация | Деница Любенова Деница е адвокат и защитник на човешки права. Завършила е "Право" в УНСС и е специализирала Международно публично право в Университета в Утрехт, Холандия. Деница има дългогодищен опит и доказана експертиза по дела на ЛГБТИ хора за признаване на брак, сключен в чужбина, признаване на актове за раждане на деца на еднополови двойки, родени в чужбина, дела за смяна на граждански пол и други дела за защита правата на ЛГБТИ хората. Деница води поредица от дела пред Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз. Най-скорошното дело, което Деница води съвместно с Действие касае издаване на български акт за раждане и гражданство на дете, родено в еднополово семейство, което се гледа от най-висока инстанция - Голям състав на Съда на ЕС (С-490/20).
Being Deaf in Bulgaria | Ashod Derandonian and Alexander Ivanov
10:25

Being Deaf in Bulgaria | Ashod Derandonian and Alexander Ivanov

Ashod Derandonian is one of the most recognizable and active faces among the deaf community in Bulgaria. He is the founder and executive director of the Listen Up Foundation. The organization advocates, mentors and implements effective policies for the full inclusion of deaf people in Bulgaria by creating an environment for innovative educational and social services. One of its proudest achievements is its proactive participation in a working group drafting and passing the Bulgarian Sign Language Act. His mission has always been closely tied to the deaf community in our country. His knowledge of the issues facing the community in our country makes him one of the few deaf expert leaders. With the passing of the Bulgarian Sign Language Act, the country has taken only a small step towards inclusion of the deaf in socio-economic life. A number of statutory documents are yet to be drafted to link the Act with the deaf people and this process cannot happen without the participation of awake citizens like Asho. "Nothing for us without us" has become the community's motto and Ashod has been one of the most vocal ambassadors for the cause of leadership for sign language speakers in a number of processes related to ensuring their equality. Alexander Ivanov is the co-founder of MOGA - Youth Organization of Deaf Activists with the clear mission of empowering deaf youth to assert their right to communication, education and a fulfilling life through sign language. Together with their partners at "Listen Up" Foundation and Fondation "Mutual", they work to create effective training programs to empower the deaf community. Alexander has been one of the most prominent advocates through participation in a number of working groups for the passage of the Bulgarian Sign Language Act, which is effective since January 21, 2021. He was one of the first deaf professionals to participate in an exchange program with Gallaudet University, The US - the only university in the world to teach sign and written verbal language. Alexander is one of the key trainers at the European Union of Deaf Youth (EUDY). Alexander is a trainer at the Really Sign Language Academy and a member of the board and the Listen Foundation. Какво е да си глух човек в България | Ашод Дерандонян и Александър Иванов Ашод Дерандонян е едно от най-разпознаваемите и активни лица сред глухата общност в България. Той е основател и изпълнителен директор на фондация „Заслушай се“. Организацията се занимава със застъпничество, менторство за прилагане на ефективни политики за пълноценно включване на глухите хора в България чрез създаване на среда за иновативни образователни и социални услуги. Едно от най-сериозните постижения, с които се гордеем е неговото проактивно участие в работна група изготвянето и приемането на Закона за българския жестов език. Неговата мисия винаги е била тясно свързана с глухата общност у нас. Познанията му върху проблемите на общността у нас го правят един от малкото глухи лидери-експерти. С приемането на Закона за българския жестов език страната направи само малка стъпка към приобщаване на глухите в социално-икономическия живот. Предстои да се изготвят редица нормативни документи, които да свържат Закона с глухите хора и този процес не може да стане без участие на будни граждани като Ашо. „Нищо за нас без нас“ се превърна в девиз на общността, а Ашод е един от най-ярките посланици на каузата за водачеството на носителите на жестов език в редица процеси, свързани с осигуряването на равнопоставеността им. Александър Иванов е съ-основател на МОГА – Младежка организация на глухите активисти с ясната мисия на овластяване на глухите младежи да отстояват правото си на общуване, образование и пълноценен живот чрез своя присъщ език, жестовия. Съвместно с партньорите си от фондация „Заслушай се“ и фондация „Взаимно“ работят за създаването на ефективни обучителни програми за овластяване на глухата общност. Александър е един от най-изявените застъпници чрез участието в редица работни групи за приемането на Закона за българския жестов език, който е факт от 21 януари 2021 г. Един от първите глухи специалисти, участвали в програма за обмен с университета Gallaudet, единствения в света университет, в който се преподава на жестов и писмен словесен език. Александър е един от ключовите обучители към Европейския съюз на глухите младежи (EUDY). Александър е обучител към Академия „Наистина жестов език“ и член на управителния съвет и на фондация „Заслушай се“.
Queer, Migrant & Eastern European | Marzena Zukowska
24:28

Queer, Migrant & Eastern European | Marzena Zukowska

Marzena Zukowska (they/she) is a London-based organiser, communications strategist, and co-founder of Polish Migrants Organise for Change (POMOC). For a decade, she has developed narrative and organizing strategies for leading social and political movements in the US, UK and Europe. She was the Media Relations Director for National Domestic Workers Alliance, where she used pop culture and storytelling to build leadership and political empowerment among domestic workers. Marzena is a frequent contributor to and active Board Member of Red Pepper magazine, as well as trustee of Migrants Organise. Her work has been published in two anthologies -- Queer Activism After Marriage Equality (Routledge) and Asylum for Sale: Profit and Protest in the Migration Industry (PM Press) -- and her first co-edited volume Framing New Worlds is scheduled for publication in 2022. In March 2021, Marzena co-authored Brave New World, a report on the field of pop culture for social change in the UK. She co-leads the Radical Communicators Network, an international community of praxis for social justice communicators. Marzena is a queer, nonbinary Polish immigrant who was born in Białystok, Poland and grew up undocumented in Chicago, United States. Как да изградим солидарност | Маржена Зуковска Маржена Зуковска, базирана в Лондон, е организатор, комуникационен стратег и съосновател на полската организация на мигрантите за промяна (POMOC). В продължение на десетилетие тя е разработила наративни и организационни стратегии за водещи социални и политически движения в САЩ, Великобритания и Европа. Била е директор за връзки с медиите в Националния алианс на домашните работници (САЩ), където използва поп културата и разказването на истории, за да изгради лидерство и политическо овластяване сред домашните работници. Маржена е чест сътрудник и активен член на борда на списание Red Pepper, както и попечител на Migrants Organise. Нейната работа е публикувана в две антологии - Queer Activism After Marriage Equality (Routledge) и Asylum for Sale: Печалба и протест в миграционната индустрия (PM Press) - и първият й съвместно редактиран том Framing New Worlds е планиран за публикуване през 2022 г. През март 2021 г. Маржена е съавтор на Brave New World, доклад в областта на поп културата за социална промяна във Великобритания. Тя е съпредседател на Radical Communicators Network, международна общност за комуникатори на социалната справедливост. Маржена е куиър, небинарен полски имигрант, който е роден в Бялисток, Полша и е израснал без документи в Чикаго, САЩ.
videos

ПАРТНЬОРИ

IF_Logo_Fond_Sans_Bleu_RVB.png
Embassy-of-the-Kingdom-of-the-Netherlands-logo2.png
ERA_Logo low res_0.png
FAR LOGO_rgb-02.jpg
Screenshot 2023-01-26 at 1.47.10 pm.png
Logo.png
Sharkova & Partners_FIN.jpg
CHP.png
pile.jpg
23.01.22BFJ_2x.png
23.01.22Artboard 62.png
PRK_LogoNewColor.png
Emprove_Logo_Final.png
MP_BASEcolour(1).png
logo color-high.jpg
271563819_472292684416920_7243437986277997240_n.png
272967192_469298808179768_2513682860931620664_n.png
NMD - New Logo - 720x480 - 1.jpg
zzlogo.png
bottom of page